ಈಶ್ವರಮಂಗಲ: ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಳ್ಳರ ಕನ್ನ

(Isvaramangala: thieves break into the temple)

Vijay Karnataka (2016). ಈಶ್ವರಮಂಗಲ: ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಳ್ಳರ ಕನ್ನ. Vijay Karnataka. 10 May.

Title ಈಶ್ವರಮಂಗಲ: ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಳ್ಳರ ಕನ್ನ
Title (translated) Isvaramangala: thieves break into the temple
Publication Date 10th May 2016
Author
Source Vijay Karnataka
Country India
Region South and East Asia
Art type Sacred Art
Subject Theft, Destruction
Comments Several silver items were stolen and a silver shrine was smashed.
Link http://vijaykarnataka.indiatimes.com/district/dakshinakannada/temple-theft/articleshow/52193442.cms
Permalink http://web.archive.org/web/20160511092913/http://vijaykarnataka.indiatimes.com/district/dakshinakannada/temple-theft/articleshow/52193442.cms