திருவண்ணாமலை அருகே கோயிலில் ஐம்பொன் சிலைகள் திருட்டு

(Statue theft at temple near Thiruvannamalai)

Tamil Murasu (2015). திருவண்ணாமலை அருகே கோயிலில் ஐம்பொன் சிலைகள் திருட்டு. Tamil Murasu. 29 September.

Title திருவண்ணாமலை அருகே கோயிலில் ஐம்பொன் சிலைகள் திருட்டு
Title (translated) Statue theft at temple near Thiruvannamalai
Publication Date 29th Sep 2015
Author
Source Tamil Murasu
Country India
Region South and East Asia
Art type Sacred Art
Subject Theft
Comments The priest found the lock broken and the stone statues missing.
Link http://www.tamilmurasu.org/Tamil_News_Details.asp?Nid=82110
Permalink http://web.archive.org/web/20150930103837/http://www.tamilmurasu.org/Tamil_News_Details.asp?Nid=82110