కోటప్పకొండపై నంది విగ్రహం అపహరణ... ఎందుకో తెలుసా...?

(Nandi idol theft from Kotappa Konda Temple in Guntur District)

Webdunia (2016). కోటప్పకొండపై నంది విగ్రహం అపహరణ... ఎందుకో తెలుసా...?. Webdunia. 26 November.

Title కోటప్పకొండపై నంది విగ్రహం అపహరణ... ఎందుకో తెలుసా...?
Title (translated) Nandi idol theft from Kotappa Konda Temple in Guntur District
Publication Date 26th Nov 2016
Author
Source Webdunia
Country India
Region South and East Asia
Art type Sacred Art
Subject Theft
Comments Of two Nandi statues in the temple, one was taken a month ago
Link http://telugu.webdunia.com/article/andhra-pradesh-news/nandi-idol-theft-from-kotappa-konda-temple-in-guntur-district-116112600023_1.html
Permalink https://web.archive.org/web/20161126213202/http://telugu.webdunia.com/article/andhra-pradesh-news/nandi-idol-theft-from-kotappa-konda-temple-in-guntur-district-116112600023_1.html