రాచకొండ సీతారామ స్వామి ఆలయంలో చోరీ

(Idols theft at Racha Konda Seetaramaswamy Temple)

Namasthetelangaana (2016). రాచకొండ సీతారామ స్వామి ఆలయంలో చోరీ. Namasthetelangaana. 29 November.

Title రాచకొండ సీతారామ స్వామి ఆలయంలో చోరీ
Title (translated) Idols theft at Racha Konda Seetaramaswamy Temple
Publication Date 29th Nov 2016
Author
Source Namasthetelangaana
Country India
Region South and East Asia
Art type Sacred Art
Subject Theft
Comments Lack of adequate security measures are to blame for the theft of idols and damage done to the Racha Konda Seetaramaswamy Temple.
Link http://www.namasthetelangaana.com/crimenews/idols-theft-at-racha-konda-seetaramaswamy-temple-1-1-515853.html
Permalink https://web.archive.org/web/20161130022811/http://www.namasthetelangaana.com/crimenews/idols-theft-at-racha-konda-seetaramaswamy-temple-1-1-515853.html