Author: Yuriy Koryakovskiy

Atomic methods: How to get insight into archeology and identify art forgery

(General)

Andrey Akatov, Yuriy Koryakovskiy (2017). Atomic methods: How to get insight into archeology and identify art forgery. Energy Bangla. 28 December.