Author: Wei Wang

Dutch Collector Willing to Return "Mummy Buddha"

(China; Netherlands)

Wei Wang (2015). Dutch Collector Willing to Return "Mummy Buddha". CRIEnglish. 27 March.