Author: Thoraia Abou Bakr

SAFE Beacon honours Egyptian archaeologist Monica Hanna

(Egypt)

Thoraia Abou Bakr (2014). SAFE Beacon honours Egyptian archaeologist Monica Hanna. Daily News Egypt. 9 March.